MAGYARORSZÁG NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEI

1. Hány magyarországi (elismert) nemzeti és etnikai kisebbséget tudsz felsorolni?

Megoldási javaslatok és háttér-információ: Magyarországon 13 elismert nemzeti és etnikai kisebbség vancigányok – németekszlovákokhorvátokrománokukránokruszinokszerbekszlovéneklengyelekgörögökbolgárokörmények.

 

 2. Hallgasd meg a Magyar Rádió Hangtárában a nemzetiségi műsorokból választott részleteket! Meg tudod-e mondani, melyik kisebbség nyelvét hallod?

etika-feladat2

 

Megoldási javaslatok és háttér-információ: a feladat célja a diákok szembesítése azzal a ténnyel, hogy a kisebbségi nyelvek Magyarországon gyakorlatilag nincsenek, illetve alig vannak jelen a közösségi színtereken. Így, noha a kisebbségek listájával tisztában lehetnek, valójában nem nagyon van arról fogalmuk, hogyan hangzanak ezek a nyelvek.

 

3. Milyen oktatási intézményei vannak a magyarországi kisebbségeknek? Milyen típusúak, és mely kisebbségek számára?

etika-feladat3

Fekete Mátyás felvétele

Megoldási javaslatok és háttér-információ: elméletileg óvodák, általános iskolák és középiskolák is vannak. Pedagógusképzés a következő kisebbségek számára elérhető Magyarországon: cigány, horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén. A legutóbbi adatok szerint a nemzetiségi kisebbségi pedagógusképzésben 5 év alatt megfeleződött a hallgatók száma, szlovén és román nemzetiségi óvodapedagógus és tanító gyakorlatilag már nem volt 2010-ben. A legtöbben természetesen német nemzetiségi pedagógusok vannak, bár ezek száma is kb. 600-ról kb. 300-ra csökkent 2005 és 2010 között. A legnagyobb problémának azt tartják a szakemberek, hogy a nemzetiségi identitás megőrzésében nem számíthatnak a családi háttérre, és a kisebbségi nyelvet is idegen nyelvként tanítják.

http://nemzetisegek.hu/repertorium/2013/01/belivek_35-38.pdf

 

4. Keresd ki az interneten egy német nemzetiségi iskola honlapját! Nézd meg a kezdőlapon a célokról, küldetésről írottakat, és foglald össze néhány mondatban!

Megoldási javaslatok és háttér-információ: előkészítő házi feladat az 5. feladathoz. Német nemzetiségi oktatás folyik például a pilisvörösvári Schiller Gimnáziumban.

http://www.schiller-gymnasium.hu/kuldetes.html

 

 5. Olvassátok el a Kalyi Jag Roma nemzetiségi szakiskola,  szakközépiskola és alapfokú művészetoktatási intézmény (Budapest) történetét!  Miben látja  a feladatát, küldetését a német nemzetiségi gimnáziumhoz képest?

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy 11 gyermekes családba született fiú, aki 7. gyerekként látta meg a napvilágot Szabolcs-Szatmár megye Nagyecsed községében. Itt még elevenen élt a romák népi autentikus kultúrája: zenei és tánchagyománya. Ez a fiú sok-sok viszontagság után felkerült Budapestre. Egy munkásszállón lakott,  ahol  két unokatestvérével együtt megalakította együttesét: a Kalyi Jag Együttest /Fekete Tűz/.  Az együttes nevét a szintén akkor csak 16 éves Bari Károly verséből vették:

ánde muro jiló kályi jág phábol,
az én szívemben fekete tűz ég,
és kimondom nektek az éjszakát” 

Akkor  vállalta fel, hogy bemutassa saját népe  népzenéjét, amikor  a közvélemény a „Ne gajdolj” megjegyzéssel állt  hozzá  a romák  autentikus  népi  kultúrájához. A közvélemény csak Horváth Pista, Kovács Apollónia és Gál Gabriella  tolmácsolásában előadott,  gyakran a romákra nézve pejoratív  szövegű dalokat ismerte mint eredeti roma dalokat. Nem tudták, hogy ezen dalok szövegei, mint a Rigó, rigó, részeges ló, vagy olyan durva szövegek, mint „sárga lábú istenit az anyádnak” stb.  állami rendelésre egy magyar ember, Grabócz Miklós írta.
Épp 1992-1993-as kétéves turnéjáról érkezett haza, amikor az együttes vezetője, Varga Gusztáv a tereken, utcákon sok csellengő roma fiatallal találkozott. Mivel a fiatalok ismerték, gyakran leszólították, s a velük való beszélgetés közben mindig feltette a kérdést:
„Miért nem vagytok délelőtt iskolában?”
A válasz  rendszerint az volt:
„mert nem vettek fel sehová”
Ekkor határozta el, hogy egy iskolát kellene létrehozni ezen fiataloknak
Talált is egy lelkes tanári csoportot, akik meghallgatván elképzeléseit, melléálltak, és kidolgozták együtt az iskola koncepcióját. Ebből az 5 fős alapító csoportból 12 év után is 3 fő dolgozik az iskolánál.
(…)
De milyen is legyen ez az iskola? – volt a fő kérdés. Megállapodtak a fő irányelvekben.

  • Legyen nemzetiségi iskola, ahol jól érzik magukat a fiatalok, ápolhatják anyanyelvüket, sőt akik már elfelejtették, visszatanulhatják.
  • Ismerjék meg a róluk mint népcsoportról szóló néprajzi anyagot, cigány írók, költők által írt irodalmat.
  • Ismerjék meg azon képzőművészek, írók, költők stb. munkásságát, akik már jelentős lépéseket tettek a cigány kultúra fennmaradásáért, s így példaképként is állíthatók a fiatalok elé.
  • Gyakorolják a régiók táncait, ismerjék meg, miért így táncolják a roma táncokat, és hol helyezkednek el az egyetemes tánctörténetben.
  • Ismerjék meg tudatosan, honnan jöttek, és milyen viszontagságokon kellett keresztülmenniük, hogy identitásukat megőrizhessék.
  • A nemzetiségi program mellett pedig sajátítsanak el használható modern ismereteket.

Megoldási javaslatok és háttér-információ: noha elméletileg két nemzetiségi iskoláról van szó, a célkitűzésben óriási különbségek vannak. Míg a német tanítási nyelvű gimnázium olyan előnyöket kínál a magyarországi németek, svábok, illetve a magyarok számára is, amelyek a későbbi karriert teszik könnyebbé, a Kalyi Jag ezzel szemben – az identitás megőrzésének támogatása mellett – a legrosszabb helyzetben levő fiatalok hátrányait kívánja csökkenteni, illetve tehetséggondozó funkciót lát el.

 

6. Tudtok-e példát mondani arra, hogy az említett kisebbségek jelen vannak napjaink magyar kultúrájában? Milyen művészeti ágból tudtok példát mondani?

Megoldási javaslatok és háttér-információ: a legtöbb példa feltehetőleg a cigány kisebbség könnyűzenei és népzenei jelenlétét emeli ki. Emellett megemlítendő, hogy a vizuális művészetekben is gyakorta találkozni lehet roma / cigány származású tehetségekkel: lásd alább Szécsi Magda képeit és illusztrációit, illetve egy humoros, alkalmi csomagolású csokoládésorozat egyik darabja is cigány tenyérjóslásra utal a cigány motívumok és színvilág felhasználásával.

 

etika-feladat6-SzecsiMagdakep

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_kisebbsegek/ciganyok

etika-feladat6-robotoscsoki

etika-feladat6-joslocsoki

 

7. Nézz utána az interneten, milyen törvények garantálják a kisebbségek jogait saját kultúrájuk megőrzéséhez, ápolásához!

Megoldási javaslatok és háttér-információ: a feladat célja az, hogy tudatosítsa ezeknek az oktatási intézményeknek a törvényi hátterét.  A feladatgyűjtemény készítésekor az alábbiak vannak érvényben.

Az alábbiakban az Alaptörvénynek egy, a kisebbségekre vonatkozó részlete olvasható:
XXIX. Cikk
(1) A Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők. Minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van önazonossága szabad vállalásához és megőrzéséhez. A Magyarországon élő nemzetiségeknek joguk van az anyanyelvhasználathoz, a saját nyelven való egyéni és közösségi névhasználathoz, saját kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű oktatáshoz.

 

8. Hol készülhetett az alábbi kép? A magyaron kívül milyen nyelve(ke)n olvasható az utca neve?

 etika-feladat8

Jaczkovits Márton felvétele

Megoldási javaslatok és háttér-információ: a fenti, Pilisvörösváron készített felvételen a magyar mellett az utca német, illetve sváb neve is szerepel. Pilisvörösváron számos német, ill. sváb nyelvű felirat olvasható, de távolról sem minden felirat kétnyelvű.

9. Milyen kisebbség lakik Kétegyházán?  Szerintetek van-e szükség ilyen táblákra?

etika-feladat9-ketegyhaza

Megoldási javaslatok és háttér-információ: Kétegyházán (Délkelet-Magyarország, Gyulától délnyugatra) jelentős román kisebbség él. A feladat célja a diákok figyelmének ráirányítása arra, hogy a két nyelven olvasható helységnévtáblák jelentősége nemcsak információközlés, hanem valamiféle társadalmi respektus kifejezése is a kisebbség irányába.

10. Vajon miért firkálhatták össze ezeket a helységnévtáblákat? Szerintetek mit sértenek az ilyen rongálások? Büntetnétek-e az elkövetőket? Tárgyaljátok meg négy csoportban az alábbi eseteket, majd pedig beszéljétek meg közösen!

 etika-feladat9-beregszasz

http://www.blog.hunnianemzetimuhely.ro/?cat=10

etika-feladat9-oradea 

http://magyarellenesseg.blogspot.hu/2011/03/ujabb-provokacio-magyar-helysegnevek.html

etika-feladat9-pilisszanto 

http://www.origo.hu/nagyvilag/20081104-lefujt-helysegnevtablak-miatt-megy-az-adokkapok-szlovakiaban.html

etika-feladat9-pilisszentkereszt

http://ujszo.com/online/kulfold/2008/11/02/lefujt-szlovak-helysegnevtablak-pilisszentkereszten-fotok

 

Megoldási javaslatok és háttér-információ: a beszélgetés során a diákoknak módja van megtapasztalni, hogy vajon egyformán vélekedünk-e a magyarországi kisebbségek, illetve a határon túli magyarok nyelvét vagy nemzeti érzéseit sértő táblarongálásokról.

 

 11. Nézz utána az interneten,  mi biztosítja, hogy nemzetiségi nyelven is megjelenhessenek a feliratok Magyarországon?

Megoldási javaslatok és háttér-információ:

A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája (kihirdetve 35/1995. (IV. 7.) Ogy. számú határozat)
10. Cikk – Közigazgatási hatóságok és közszolgálati szervek
2. … a Felek vállalják, hogy megengedik és/vagy bátorítják:

g/ a helyneveknél a regionális vagy kisebbségi nyelveken hagyományos és helyes formák használatát vagy elfogadását, ha szükséges a hivatalos nyelv(ek) szerinti elnevezésekkel együttesen használva.

 

Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbségek Védelméről (kihirdetve 1999. évi XXXIV. törvény)
11. Cikk
3. Olyan körzetekben, amelyek hagyományosan nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek által jelentős számban lakottak, a Felek törekedni fognak arra, hogy jogrendszerük keretében, beleértve, ahol helyénvaló a más Államokkal való megállapodásokat, és figyelembe véve sajátos körülményeiket, a hagyományos helységneveket, utcaneveket és egyéb, a közösség számára szánt földrajzi megjelöléseket a kisebbség nyelvén is kiírják, ha megfelelő igény van ilyen jelzésekre.